مقاله چرا مرگ بر آمريكا؟

مقاله چرا مرگ بر آمريكا؟

باسمه تعالي
چرا مرگ بر آمريكا؟
-1 كودتاي 28 مرداد 1332 و تحكيم حكومت پهلوي
دشمني آمريكايي با ما يك تاريخچه ي بيش از 60 ساله دارد. تاريخچه اي كه با دخالت آمريكا و انگليس در ساقط كردن دولت مصدق شروع م يشود. سال 1951 ميلادي. سا لهايي كه آمريكا در كنار قدرت هاي مطرح آن روز يعني انگليس و فرانسه داشت يواش يواش تبديل به يك قدرت جهاني مي شد .
كودتاي 28 مرداد 1332 علاوه بر بركناري مصدق، يك اثر مهم ديگر هم در تاريخ ما به جا گذاشت: درست شدن يك جاي پاي محكم براي آمريكاي يها در ايران. قدرت نوظهوري كه پس از كودتا جاي انگليس را در كشور ما گرفت.
-2 تشكيل و تقويت ساواك 1335
-3 حمايت از اقدامات شاه در سركوب و كشتار مردم 1342
-4 تصويب قانون كاپيتولاسيون 1342
با فشار دولت آمريكا، قانوني در كشور ما به تصويب رسيد كه به موجب آن دستگاه قضايي ايران حق نداشت هيچ يك از مستشاران، نظاميان، كارمندان و كاركنان آمريكايي و نيز خانواده ها و وابستگانشان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد. قانون قضاوت سپاري يا همان كاپيتولاسيون.
تصويب اين قانون به قدري شرم آور بود كه هم دولت ايران سعي مي كرد آن را علني نكند و هم دولت آمريكا. تا آن كه با افشاگري امام خميني در چهارم آبان 1343 مردم از آن مطلع شدند.
-5 سازماندهي، هدايت و پشتيباني از نيروهاي ضد انقلاب از سال 1357
-6 حمايت از تجزيه طلبان كردستان، تركمن صحرا، آذربايجان، خوزستان و سيستان و بلوچستان از سال 1357
-7 توقيف تجهيزات و ادوات پيشرفته متعلق به ايران در آمريكا 1358
-8 تصرف و همچنين تخريب برخي ساختمان هاي متعلق به دولت ايران در آمريكا 1358
-9 مسدود كردن حساب هاي ايران در بانك هاي آمريكا 1358
-10 عمليات و تجاوز نظامي آمريكا در طبس 1359
عملياتي نظامي بود كه آمريكايي ها بعد از تسخير لانه ي جاسوسي توسط دانشجويان، براي نجات گروگان هايشان طراحي و اجرا كردند .
پنجم ارديبهشت 1359 پنج بالگرد و هواپيماي نيروهاي ويژه آمريكايي را در يك فرودگاه متروكه در صحراي طبس پياده كردند تا بر اساس برنامه ريزي، عمليات نظامي خود را براي حمله به تهران و ربودن گروگا نها شروع كنند كه با گرفتار شدن در دام توفان شن و برخورد هواپيماها و بالگردها به هم به يك شكست فاجعه آميز ختم شد.
-11 تحريم هاي اقتصادي (از ابتداي پيروزي انقلاب تا كنون)
اولين تحريم آمريكا مربوط مي شود به اوايل سال 1359 . يعني تحري مها بر خلاف آنچه گفته م يشود نه ربطي به چرخيدن سانتريفيوژ دارند، نه احتمال دستيابي به سلاح هسته اي و نه هيچ بهانه ي ديگر. دليل اصلي تحريم ها اصل اين انقلاب، استقلال سياسي كشورمان و تبديل شدن يك دولت وابسته به يك قدرت غيرقابل انكار است.
-12 كودتاي نوژه 1359
كودتاي 28 مرداد تنها كودتاي آمريكاي يها در كشور ما نيست. آمريكا يك بار ديگر هم، روي كار آوردن نيروهاي وابسته به خود را از طريق كودتاي نظامي در دستور كار گذاشت. كودتايي كه به اعتراف خود آمريكاي يها، كودتاي 28 مرداد از لحاظ حجم برنامه ريزي ها و هزينه ها در برابر آن يك بازي بچه گانه بيشتر نبود.
كودتاي نوژه كه بر اساس طرح ريزي آمريكايي ها قرار بود در روز هيجدهم تير 1359 اجرا شود، عمليات پيچيد هاي بود كه هم براي فاز نظامي آن برنامه ريزي مفصلي شده بود و هم براي جنب ههاي سياسي اش. اما با افشاگري به هنگام يكي از افسران ارتش، پيش از اين كه كودتا وارد فاز اجرايي شود، عوامل آن در يك عمليات بسيار دقيق و موفقيت آميز، كشف و دستگير شدند.
-13 تحريك عراق در حمله به ايران از 1359
آمريكايي ها يكي از متهمان اصلي تجاوز عراق به خاك ايران و هشت سال جنگ ناجوانمردانه عليه مردم ما هستند .
البته نقش آمريكا در جنگ صدام عليه كشور ما تنها چراغ سبز نشان دادن و تحريك اوليه نبود. آمريكا در طول سال هاي جنگ، ارتش صدام را به انواع سلاح هاي جديد جنگي و كشتار جمعي مجهز كرد. حمايت هاي رسانه اي، سياسي و بين المللي آمريكا از عراق هم بخشي ديگر از نقش پيچيده ي آمريكا در اين جنگ بود. حمايت سياسي، حقوقي و تبليغاتي از بني صدر 1360
-14 حمايت مستقيم و غير مستقيم از عمليات هاي تروريستي منافقين و گروه هاي ماركسيستي عليه ايران از سال 1360
-15 قرار دادن ايران در فهرست كشورهاي ياغي و حامي تروريسم 1363
-16 حمايت از گروهك درفش كاوياني جهت اقدام به براندازي 1365
-17 ممانعت از اجراي قرارداد نيروگاه هسته اي بوشهر ميان ايران و آلمان 1366
-18 درگيري مستقيم نظامي با ايران 1367
آمريكا در حمايت از صدامدر جنگ با ايران، حتي ناوگان جنگي اش را وارد خليج فارس كرد و به طور مستقيم وارد جنگ با ما شد. آمريكايي ها با بالگردهايي كه از روي ناو هواپيمابرشان در خليج فارس پرواز مي كرد به ناوها، كشتي ها، قايق ها و سكوهاي استخراج نفت ما حمله ي نظامي كردند.
-19 سرنگوني هواپيماي مسافربري 1367 وحشي گري هاي آمريكا در خليج فارس به هدف هاي نظامي و نفتي محدود نماند و در يك اقدام غيرانساني به
هواپيماي مسافربري كشور ما در سال 67 حمله و همه ي 290 مسافر و خدمه اين هواپيما را به شهادت رساندند.
اين هواپيما از بندرعباس به مقصد دبي پرواز م يكرد و هنوز به سقف ارتفاع مورد نظر نرسيده بود كه هدف قرار گرفت و بر فراز آب هاي خليج فارس منهدم شد . « وينسنس » موشك هاي ناو آمريكايي سران كاخ سفيد نه تنها به خاطر اين جنايت آشكار از ملت ايران عذرخواهي نكردند، بلكه در يك اقدام به تانگيز
به فرمانده ناو به خاطر ارتكاب اين جنايت، مدال افتخار دادند.
-20 اعمال فشار همه جانبه به ايران براي ذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت 1367
-21 ممانعت و كارشكني در دستيابي ايران به غرامت هاي ناشي از جنگ تحميلي از 1367
-22 معرفي و راه اندازي جنجال دروغين براي معرفي ايران به عنوان طراح انفجار هواپيما بر فراز لاكربي 1367
-23 گنجاندن و كشاندن پرونده دروغين نقض حقوق بشر در ايران به مجمع عمومي سازمان ملل 1368
-24 تلاش براي صدور قطعنامه عليه وضعيت حقوق بشر ايران در شوراي امنيت از 1368
-25 اعمال « سياست مهار دوگانه » عليه ايران 1372
-26 تحريك امارات متحده عربي براي مطرح ساختن ادعاهاي ارضي عليه جزاير سه گانه ايراني از 1372
-27 ممانعت از فروش فناوري هاي پيشرفته اروپا به ايران 1372
-28 مخالفت شديد با تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر توسط روسيه 1373 و اغو قرارداد كونگو با ايران 1373 « بنجامين گليمن » -29 تصويب طرح
-30 معرفي و جنجال دروغين در معرفي اران به عنوان مجري انفجار مركز يهوديان در بوينوس آيرس در آرژانتين 1373
-31 ممانعت از عبورخطوط لوله ي نفت و گاز و راه هاي ترانزيت آسياي ميانه از ايران 1374
-32 فشار بر تركيه براي لغو قرارداد عظيم 20 ميلياردي خريد گاز از ايران 1374
-33 جنجال آفريني وسيع براي معرفي ايران به عنوان طراح و سازمان دهنده انفجار ظهران عربستان و تهديد ايران به حمله نظامي 1374
-34 فشار مستمر بر اتحاديه اروپا و ژاپن براي قطع روابط اقتصادي با ايران از سال 1375
-35 معرفي ايران به عنوان بزرگترين مانع روند صلح خاورميانه پس از كنفرانس هاي
مادريد و اسلو 1375
-36 حمايت از طالبان در افغانستان و قراردادن آن مقابل ايران 1375
-37 طراحي عمليات نرم فروپاشي جمهوري اسلامي ايران به سبك فروپاشي شوروي
1375
-38 بهره برداري گسترده از راي دادگاه ميكونوس آلمان براي تخريب روابط اتحاديه
اروپا با ايران 1376
-39 سرمايه گذاري براي ايجاد مطبوعات و رسانه هاي مجري طرح فروپاشي نظام ايران
از 1376
-40 تصويب بودجه در كنگره آمريكا براي سرنگون كردن جمهوري اسلامي ايران به طور
علني 1377
-41 مخالفت هاي شديد با آزمايش هاي موشكي ايران بويژه پس از ساخت و پرتاب
موشك شهاب 1377
-42 مخالفت با پرداخت وام از سوي بانك جهاني به ايران 1378
-43 تلاش گسترده براي جلوگيري ايران از دست يابي به دانش و فن آوري هسته اي
از 1380
-44 معرفي ايران به عنوان طراح انفجار مركز تجارت جهاني در نيويورك 1380
-45 حمايت از گروهك تروريستي ريگي از 1383
-46 تاسيس گروهك تروريستي پژاك و حمايت از آن 1383
-47 مداخله در روند انتخابات و حمايت از فتنه 1388
در حوادث تلخ بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 برگ ديگري به خاطرات تلخ مردم ما از دخالت هاي آمريكا
در امور داخلي كشورمان اضافه شد. فتن هي پيچيده اي كه يك سر آن دو تن از نامزدهاي ناكام انتخابات و
طرفدارانشان بودند و سر ديگر آن دول تها و سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه ب هويژه دو كشور انگليس و آمريكا .
نقش آمريكا و رسانه هاي دولتي اين كشور در بسترسازي و تحريك آشوبگران به ما هها پيش از انتخابات
برمي گردد. زماني كه رسانه ها و حتي مقامات رسمي اين كشور، احتمال تقلب در شمارش آرا و ترديد در سلامت
انتخابات را به يكي از محورهاي جنگ رواني خود عليه ايران تبديل كردند.
بلافاصله پس از انتخابات نيز رسانه هاي تحت كنترل دولت امريكا كه مي توان آنها را وزارت تبليغات امريكا با
پخش بدون وقفه ي گزارش ها از اعتراضات داخلي ايران، كوشيدند تا بروز تقلب در انتخابات ايران را به جهانيان
القا كنند .
اسناد بسياري موجود است كه بر دخالت امريكا در قضاياي انتخابات ايران دلالت دارد. اين اسناد ثابت مي كند كه
سازمان سيا، 400 ميليون دلار در داخل ايران به منظور بروز آشوب هاي پس از برگزاري انتخابات، هزينه كرده
است.
سناي امريكا هم طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن 55 ميليون دلار براي مقابله با سانسور اينترنت و تهي هي
گزارش نقض حقوق بشر در رابطه با نا آرامي هاي حوادث پس از انتخابات ايران هزينه شود .
-48 تهديد ايران به حمله ي اتمي بر خلاف اصول و عرف بين الملل 1389
-49 ترور و شهادت دانشمندان هسته اي ايران از 1390
-50 ممانعت از حضور ايران در گروه مينسك براي حل بحران قفقاز 1390
-51 وارد كردن اتهام به دست داشتن ايران در انفجار بيروت 1393
-52 جنگ رواني
نقض حقوق بشر، حمايت ايران از گروه هاي تروريستي، تلاش براي دست يابي به سلا حهاي كشتار جمعي و سلاح هاي هسته اي اختلال در روند صلح خاورميانه و ادعاهاي ب ياساس ديگري كه هر روز در اتاق فكرهاي آمريكا طراحي مي شود مه مترين محورهاي جنگ تمام عيار تبليغاتي و سياسي آمريكا عليه ماست. جنگي كه دولت امريكا، بعد از ناكام ماندن در ديگر اقدامات تخريبي اش در دستور كار قرار داد. آمريكا با طرح گسترده ي اين ادعاها و ساختن يك تصوير سياه از ايران در رسانه ها تلاش مي كند كشور ما را از لحاظ سياسي منزوي كند و مانع پيشرفت ما و گسترش گفتماني شود كه با انقلاب اسلامي در جهان ظهور پيدا كرد.
آمريكايي ها براي هيچ كدام از ادعاهاي بي اساسي كه مرتب عليه ايران مطرح مي كنند تا حالا هيچ مدرك و سند متقن و قابل قبولي اقامه نكرد هاند

1 Star (12 )
در حال پردازش...در حال پردازش...

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *